FOR TWO UTAZÁSI IRODA Engedélyszám: R-0837/93/97
1036 BUDAPEST Cégjegyzékszám 01090/78307
LAJOS U. 93-99. fszt. (NAGYSZOMBAT U 1.) Adószám 10619496-2-41
TEL: 430-1778; 430-1779 Vagyoni biztosíték: COLONNADE (ATLASZ)

Kötvény száma: VBB/2014/152

Utazási feltételek

 1. Az utazási szerződés
 2. A For two Kft. által közvetített külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 6:254. paragrafusa, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XII. 28.) sz. kormányrendeletben, az utazásszervező utazási feltételeiben és az adott légitársaság illetve hajóstársaság megfelelő szabályzatában, szállítási feltételeiben előírtak az irányadók.
 3. Az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával, valamint az előleg befizetésével létrejön az utas és az utazásszervező között az utazási szerződés.
 4. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat az utazásszervező által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.
 5. Az utazásszervező felhívja az utas/megrendelő figyelmét, hogy az utazási szerződés csak az előbb felsorolt feltételek mindegyikének hiánytalan megvalósulásával és a részvételi díj (teljes részvételi díj) utazásszervező bankszámlájára vagy pénztárába történő beérkezésével lép hatályba. Az utazásszervező külön felhívja az utas/megrendelő figyelmét, hogy az előző mondatban meghatározottak alapján létrejött utazási szerződés érvényes, de nem hatályos, és mindaddig amíg a szerződés nem lép hatályba, addig az utazásszervezőt nem terheli az elutaztatási kötelezettség.
 6. Az utazás időtartama alatt az utas és az utazásszervező közreműködője között bármilyen formában és bármilyen ok miatt, de az utazásszervező írásbeli hozzájárulása nélkül létrejött szerződés és az ebből eredő kötelezettségek, teljesítések, ellenszolgáltatások az utazásszervező tekintetében érvénytelenek, nem vonatkoznak az utazásszervezőre, azok teljesítéséért, helytállásáért való felelősséget az utazásszervező kizárja.
 7. Az utas/megrendelő a szerződés aláírásával tanúsítja, hogy állampolgársága szerinti országának jogszabályai alapján cselekvőképes, önállóan jogosult az utazási szerződés aláírására.
 8. Az utazásszervező jogosult a szerződéskötési feltételeket egyoldalúan módosítani.
 9. Az utazásszervezőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Az utazásszervező az utassal/megrendelővel történő szerződéskötést bármikor, indokolás nélkül elutasíthatja.
 10. Az utazási szerződés részét képezi az utazásszervező által kiállított foglalás visszaigazolása, az utazásszervező által elektronikusan vagy nyomtatott formában közzétett prospektus az utazási szerződésben rögzített pozíciószámon.
 11. A szerződés hatálybalépése:

Az érvényes utazási szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a teljes részvételi díj a szerződésben rögzített indulási napot megelőző 60-30. napig beérkezzen az utazásszervező bankszámlájára. Amennyiben az utas/megrendelő utazásközvetítőnél fizette be az előleget/részvételi díjat, úgy jogosult az utazásszervezőnél telefonon, levélben vagy elektronikus levélben tájékoztatást kérni arról, hogy a közvetítőnél befizetett/átutalt összeg megérkezett-e az utazásszervező bankszámlájára.

 1. A díjfizetés feltételei
 2. Az utas jelentkezésekor előleget fizet, melynek mértéke a részvételi díj és az utas által megrendelt szolgáltatások összesített díjának 40%-a, repülős hajóutak csomagfoglalása esetén 50%-100%-a. Az utazási szerződés (vagy annak módosítása) szerinti hátralék összege a szerződésen szereplő határidőig – 60-tól 30 nappal indulás előtt – fizetendő. A hátralék befizetésével kapcsolatban az utazásszervező külön értesítést nem küld. Amennyiben az utas ezen feltételt nem teljesíti, a szerződés nem lép hatályba, és az utazásszervező a megrendelést lemondottnak tekintheti, és jogában áll az utazási feltételekben rögzített lemondási költséget felszámítani.
 3. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 45 – 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő (a többi megrendelt szolgáltatás díjával együtt).
 4. Az utazásszervező a teljes összeg befizetése ellenében az utazás megkezdése előtt néhány nappal a befizetett és visszaigazolt szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet küld az utasnak (amennyiben az utas utazásközvetítő irodánál fizetett be, úgy a közvetítő irodának), melyet az indulás előtt az utazásszervező képviselőjének be kell mutatni. Ellenkező esetben az utas az utazáson nem vehet részt. Az utas csak a részvételi jegyen szereplő szolgáltatások igénybevételére jogosult.
 5. Az utas a személyes, különleges kéréseket, kívánságokat, feltételeket, amelyek az utazással, az azon való részvételével kapcsolatosak, az utazási szerződés megkötése előtt köteles az utazásszervező tudomására hozni. Ezeket elfogadásuk esetén az utazásszervező legkésőbb az utazási okmányok átadásakor, a részvételi jegyen írásban igazolja vissza.

III. A részvételi díjak érvényessége

 1. A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett szolgáltatások időtartamára az adott minőségben az árat, az utazásszervező szervezési díját és az általános forgalmi adót tartalmazza. Nem tartalmazza az útlevél, az esetleges vízum költségét és a költőpénzt.
 2. A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, a valutaárfolyamok jelentős megváltozása miatt az utazásszervező a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20. napig felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az utas az erről kapott értesítéstől számított 6 naptári napon belül írásban elállhat a szerződéstől, és az utazásszervező a befizetett részvételi díjat visszafizeti.
 3. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik.
 4. Az utazásszervező – az utas kérésére – csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzitországok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazási szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és a kettős állampolgárokat is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.
 1. Lemondási feltételek
 2. Az utas/megrendelő az utazási szerződéstől az indulás napjáig írásban megtett nyilatkozatával bármikor elállhat. A lemondás akkor válik hatályossá, amikor a lemondó nyilatkozatot az utazásszervező kézhez kapja. Az utas elállási jogát bánatpénz megfizetése ellenében gyakorolhatja. Elállási jogát bánatpénz megfizetése ellenében. A bánatpénz mértéke:

a., Repülőjegyek értékesítése esetén:

– A légitársaság feltételei szerint

b., Repülős csomagajánlatok esetén a legszigorúbb feltételek, amennyiben az Utazásszervező másképp nem rendelkezik:

 • 30 napig a részvételi díj 25%-a
 • 29-22 napig a részvételi díj 40%-a
 • 21-15 napig a részvételi díj 55 %-a
 • 14-7 napig a részvételi díj 75 %-a
 • 6-3 napig a részvételi díj 85%-a
 • 3 napon belüli lemondás esetén, illetve ha az utas a lemondását nem közli, a részvételi díj 100%-át köteles az Utazásszervezőnek megtéríteni.

c., Külföldi utazásszervező által értékesített repülős, SPECIÁLIS CSOMAGTÚRA AJÁNLATOK esetén:

Külföldi utazásszervező által értékesített, speciális (a foglalási rendszerben X jellel feltüntetett), külföldi indulású csomagtúra ajánlatok esetében a foglalás kizárólag maximum 30 napon belüli indulással lehetséges. A For Two (illetve utazásközvetítője) a foglalás megkezdése előtt köteles felhívni az utas figyelmét, továbbá köteles az utazási szerződésben is feltüntetni, egyértelművé tenni az ilyen jelzésű utakat. Erre vonatkozóan a lemondási feltételek:

 • Foglalás utáni lemondás nem lehetséges, kötbér: 100%
 • Névmódosítás: nem lehetséges
 • Harmadik személy részére történő átírás (névcsere): nem lehetséges
 • Fizetés: kizárólag egy összegben, a foglalással egyidejűleg

d., Egyéni és buszos utazás, valamint csak szállásfoglalás esetén a legszigorúbb feltételek, amennyiben az Utazásszervező másképp nem rendelkezik:

 • 46 napig a részvételi díj 20%-a
 • 45-36 napig a részvételi díj 50%-a
 • 35-4 napig a részvételi díj 80 %-a
 • 3 napon belüli lemondás esetén, illetve ha az utas a lemondását nem közli, a részvételi díj 100%-át köteles az Utazásszervezőnek megtéríteni.

e., HAJÓUTAK esetén a legszigorúbb feltételek, amennyiben az hajótársaság/utazásszervező másképp nem rendelkezik:

 • Általános csak hajóút foglalás esetén:

szerződéskötéstől – 36.napig: 25%, 35-16.napig: 60%, 15-8.napig: 80%, 7–0.napig: 100 %

 • Repülős hajóutak csomagfoglalása esetén:

szerződéskötéstől – 30.napig: 80%, 29-0.napig: 100%

 • Csoportos hajóutak és egyéb akciós hajóutak foglalása esetén:
 • Csoportos hajóutak: Nem visszatéríthető, a szerződéskötéstől az indulás napjáig 100% a kötbér.

Egyéb akciós utak: az utazást közvetítő szerződésen feltüntetett kötbér az irányadó.

Az e pontban meghatározott bánatpénz mértékek az áfát nem tartalmazzák.

 1. Ha az utas átjelentkezik egy másik utazásra vagy más időpontra, akkor is a IV. 1. pontban meghatározott bánatpénzt köteles az utas/megrendelő megfizetni, kivéve, ha az utazásszervező ajánlja fel a változtatás jogát kívüli átjelentkezés esetén 3.000 Ft/ fő.
 2. Semminemű visszatérítés nem illeti meg azt az utast, aki az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) előírásokat nem tartotta be.
 3. Az utazásszervező a befizetett összeg – az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű – kamattal növelt visszatérítése mellett a szerződéstől elállhat az utazás megkezdése előtti 20. napig (és köteles erről az utast is ugyaneddig az időpontig értesíteni), ha az utazáshoz szükséges legkisebb létszám nem jött össze, illetve bármikor, ha az utazás lebonyolítása az utasok egészségét és biztonságát közvetve vagy közvetlenül veszélyezteti.
 4. Ha az utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés, program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után az utazásszervező jogosult azonnali hatállyal kizárni az utast az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől, és az utas a hazautazásáról maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben az utazásszervező jogosult kárainak megtérítését követelni az utastól.
 1. BBP-biztosítás
 2. Az utazásszervező kárenyhítési és kármegelőzési kötelezettsége alapján szerződéskötési feltételként írhatja elő, hogy az utas az utazás időtartamára betegség-, baleset- és poggyászbiztosítással rendelkezzen. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas felelős.
 1. Visszatérítés
 2. A szerződés hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utaskísérő az utas bejelentését annak kérésére köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A kártérítési kérelmet a hazaérkezéstől számított 10 napon belül írásban kell benyújtani az utazásszervezőnek. A panasz megfelelő alátámasztására a bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén az utazásszervező megbízottjai vagy a szolgáltató által felvett jegyzőkönyv vagy az igazoló dokumentumok egy példányát.
 3. Az utazásszervező nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.
 4. Az utazásszervező köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni. Mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható és a kárt olyan szokatlan, előre nem látható körülmény okozta, amely az utazásszervező érdekkörén kívül áll, s amelynek következményeit az utazásszervező a legkörültekintőbb gondosság ellenére sem tudta elhárítani, illetve ha a kárt az utas vagy a szerződés teljesítésében érdektelen harmadik személy okozta.
 5. Az utazásszervező ebben az esetben lehetőségeihez képest segítséget nyújt az utasnak.
 6. Az utas saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzéséről, felügyeletéről, kivéve, ha az utazásszervező, annak képviselője vagy közreműködője a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette. A megőrzésre való átvételt az utasnak átadott csomagjegy/elismervény bizonyítja.
 7. Az utazásszervező nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.
 8. Az utazásszervező fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben, ha erre olyan tényezők rákényszerítik, melyekre az utazásszervezőnek nincs ráhatása.
 9. Az utazásszervező a kártérítési felelősségét a részvételi díj kétszeresében korlátozza.
 10. Ha vis maior (mint például háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb.), az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért az utazásszervező felelősséget nem tud vállalni. A bekövetkezett változásokért az utazásszervező kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó. Ugyanakkor az utazásszervező lehetőségeihez képest segítséget nyújt az utasnak, ha annak a fenti okokból nehézségei támadnak.

VII. Egyéb

 1. Az utazásszervező a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékát a Colonnade Insurance S.A.-nál helyezte el. Ezen vagyoni biztosíték csak az utasok hazaszállítására, vagy az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére fordítható az utazásszervező esetleges fizetésképtelensége esetén.
 2. Az utazásszervező tájékoztatja az utast, hogy a vasúti személyszállítást igénybe vevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet, a légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett montreali egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 260/2004/EK rendelet, a légi személyszállításról szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet valamint az 1986. évi II. tvr.-tel kihirdetett berni (COTIF) egyezmény alapján az utazásszervezőt nem terheli sem felelősség, sem kártérítési kötelezettség mindazon károkért, amelyek az utasnál a személyfuvarozó magatartása (pl. járatkésés, járattörlés, beszállás megtagadása stb.) következtében keletkeztek. Az utazásszervező az 1952. évi III. törvény (polgári perrendtartás) alapján nem jogosult az utas személyfuvarozóval szembeni igényérvényesítésére, képviseletére.
 3. A repülős és hajós utazásokkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok, illetve hajóstársaságok üzletszabályzatai, szállítási feltételei az utazásszervezővel kötött utazási feltételek részeivé válnak.
 4. Repülős és hajós utazásoknál, amennyiben kiskorú gyermek csak egy szülővel utazik, úgy a másik szülő által kitöltött és aláírt Szülői Nyilatkozat szükséges , melyet a légitársaság vagy hajótársaság kérésére be kell mutatni. Amennyiben a kiskorúnak egyik szülője már nem él, úgy a halotti anyakönyvi kivonat másolatát kell magával vinni.
 5. Az utazásszervező a 2111/2005/EK rendelet értelmében a repülős utaknál legkésőbb az utazási okmányok átadásakor tájékoztatja az utast a szerződő és az üzemeltető légitársaság kilétéről. Az Európai Unión belül működési tilalom alá eső légi fuvarozók közösségi listája az alábbi weboldalon tekinthető meg: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_hu.htm
 6. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint az utas (fogyasztó) a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett békéltető testülethez fordulhat, ha panaszügyének rendezését az utazásszervezőnél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.
 7. Az utazásszervező fenntartja a jogot, hogy az autóbuszos utazásoknál az előre lefoglalt és visszaigazolt ülőhelyet módosítsa (pl. a hozzátartozók egymás mellé ültetése érdekében).
 8. Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. autóbusz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát – rendkívüli esetekben – az utazásszervező fenntartja.
 9. Az autóbuszos utazásoknál a csomagtérben utasonként egy maximum 20 kg-os bőrönd, az utastérben pedig maximum 5 kg súlyú kézipoggyász szállítását tudja az utazásszervező garantálni a nemzetközi gyakorlatban egyre többször előforduló súlyellenőrzések miatt.
 10. Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem az utazásszervező adott ki, az utazási szerződés teljesítése és az utazásszervező kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az utazásszervezőn, sem annak közreműködőin; azokért az utazásszervező nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.
 11. A programfüzetben lévő képek illusztrációk.

Budapest, 2018. ……………..

——————————————- ——————————————-

FOR TWO Kft. UTAS